Стратегія розвитку

Загрузчик Загрузка…
Логотип EAD Слишком долго?
Перезагрузка Перезагрузить документ
| Открыть Открыть в новой вкладке

Завантажити [75.00 KB]

Вступ

 

Загальноосвітній заклад школи І-ІІІ ступенів № 217 Дарницького району м. Києва – це сучасний заклад освіти, який дає повну загальну середню освіту, задовольняє пізнавальні інтереси дитини, плекає творчу особливість, створює умови для повноцінного інтелектуального, творчого, морального, фізичного розвитку дитини, виховує патріота своєї держави.

Сильною стороною закладу є педагогічний колектив, який зростає кількістю і якістю, це пов’язано із збільшенням контингенту учнів, Мікрорайон розширюється за рахунок будівництва трьох нових мікрорайонів – метро Червоний хутір, вул. М. Хвильового і безпосередньо на містечку «Рембаза».

Гордістю школи і її сильною стороною є те, що в закладі на посаді вчителя працюють 9-ть випускників школи, щороку декілька випускників поступають в педагогічні вузи. Колектив поповнюється молодими кадрами, що дає впевненість у майбутньому закладу.

Проблемною стороною закладу є відносна віддаленість від центру столиці, а звідси і кадрове питання вирішується досить складно, статус закладу — вчимо всіх дітей, не відбираємо при вступі до закладу і звісно результати ЗНО та якість навчання теж різні. Школа на даний час переповнена, є проблема спортивного залу, технічного оснащення кабінетів фізики, хімії, біології, іноземних мов, є загроза навчання у другу зміну.

Новий Закон України про освіту та новий Державний стандарт початкової освіти (НУШ), базової і повної загальної середньої освіти орієнтує педагогів на персональну відповідальність за якість надання освітніх послуг та перехід від декларування переваг особистісної моделі до її практичного впровадження. Визначено вимоги до якості знань здобувачів освіти, які відповідають змісту і структурі предметних компетентностей (знає, розуміє, застосовує, аналізує, виявляє ставлення, оцінює тощо). Разом із предметною підготовкою за роки здобуття загальної середньої освіти діти мають оволодіти ключовими компетентностями, до яких, згідно з міжнародними домовленостями, віднесено: уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами; математична і базова компетентності в галузі природознавства і техніки; інформаційно-комунікаційна; соціальна і громадянська; загальнокультурна; підприємницька; здоров’язберігаюча.

Основна мета діяльності закладу освіти – це безперервний процес підвищення ефективності освітнього процесу з одночасним урахуванням потреб суспільства, а також потреб особистості здобувача освіти. Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій навчання, комп’ютеризація освітнього процесу.

Місія закладу, що підтверджено сучасними державними законами та нормативними документами — є доступ до якісної освіти, до найкращих світових здобутків у освітній галузі; створення умов для фізичного розвитку, соціальної адаптації, духовного зростання; орієнтувати внутрішній світ дитини на збагачення індивідуального досвіду, самопізнання, самооцінки, саморозвитку, самовизначенні,  самореалізації.

Візія закладу. Бути колективом однодумців, який успішно вирішує завдання сьогодення, дотримуватися високого рівня ділової етики, працювати для того, щоб школа стала тим закладом, де почесно й престижно працювати, де кожен учитель може зробити успішну професійну кар’єру та підвищити педагогічну майстерність.

Основні принципи діяльності закладу. Діяльність школи базується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного й естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і культурою, науковості, розвивального характеру навчання та його індивідуалізації і передбачає:

 • самостійність закладу освіти у вирішенні основних питань змісту її діяльності, розвитку різноманітних форм співпраці і партнерства, установлення довіри між учасниками педагогічної діяльності;
 • науковість та ефективність навчально-виховного процесу на основі сучасних педагогічних досягнень;
 • збереження, передача, відновлення й розвиток української національної культури та культури народів світу засобами освіти;
 • раціональність та доцільність вибору форм і засобів освіти й виховання;
 • забезпечення фізичного розвитку дитини, збереження її життя і здоров’я.

Наша школа є школою творчості та самовдосконалення учнів і вчителів, а також школою впевненості та співпраці з батьками.

 

 

Стратегія розвитку закладу

 

Мета стратегії розвитку школи – визначити перспективи розвитку школи, як закладу, що надає якісну сучасну освіту, академічну свободу для всебічного розвитку особистості, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей.

Стратегія розвитку закладу повністю підпорядкована освітній меті виявленню і розвитку здібностей кожної дитини, формуванню духовного багатства, фізично розвиненої, творчо мислячої конкурентоспроможної особистості-громадянина України.

Ми робили і будемо робити все для того, щоб випускники нашої школи були максимально здоровими – фізично і психологічно підготовленим до життя.

Будуємо освітній процес на основі педагогіки партнерства- якісної взаємодії в системі здобувачів освіти – педагоги – батьки здобувачів освіти.

Основними стратегічними завданнями закладу на 2021-2025 навчальні роки є:

 • формування багатомірного освітнього простору для здобувачів освіти, академічну свободу для всебічного розвитку особистості, як найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей;
 • забезпечення якості надання освітніх послуг на початковому, базовому та профільному середньому рівнях освіти;
 • формування цінностей і необхідних для самореалізації здобувачів освіти компетентностей;
 • гуманістична направленість педагогічного процесу, повага до особистості учасників освітнього процесу;
 • надання освітніх послуг через форми здобуття освіти згідно чинного законодавства (очна, дистанційна, сімейна, екстернатна, педагогічний патронаж);
 • виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям, громадськості, суспільства;
 • розвиток творчої ініціативи та академічної свободи педагогів в пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності для надання якісних освітніх послуг;
 • розвиток в здобувачів освіти пізнавальних інтересів і здібностей, потреби глибокого і творчого оволодіння знаннями, навчання самостійного набуття знань, прагнення постійно знайомитися з найновішими досягненнями науки і техніки;
 • прищеплення здобувачам освіти шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють Україну;
 • врахування вікових і індивідуальних особливостей здобувачів освіти і вибір оптимальної системи способів навчання і виховання з урахуванням індивідуальних рис характеру кожної дитини;
 • створення умов для надання освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами (інклюзивне, індивідуальне навчання);
 • виховання свідомого відношення до всіх видів діяльності і людських відносин на основі самостійності та творчої активності здобувачів освіти;
 • збереження та зміцнення морального та фізичного здоров’я учасників освітнього процесу;
 • підвищення професійного рівня кадрового по­тенціалу згідно Положення про атестацію та сертифікацію педагогічних працівників;
 • забезпечення прозорості та інформаційної відкритості з приводу роботи закладу на власному вебсайті.

Підготовка Стратегії розвитку закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 217» м. Києва на 2021-2025 роки зумовлена якісним оновленням змісту освіти згідно нового Закону України про освіту, який полягає в необхідності привести її у відповідність із європейськими стандартами, потребами сучасного життя, запитами суспільства щодо надання якісних освітніх послуг. Пріоритетними напрямами розвитку освіти є формування сучасних освітніх компетенцій та формування високого рівня інформаційної культури кожного члена суспільства, якісну підготовку підростаючого покоління до життя в основі якого закладена повна академічна свобода.

Сучасне суспільство перейшло до постіндустріальної доби, в якій цивілізація стала інформаційною. Проблема активного використання інформаційно-комунікаційних та комунікативних технологій стає все актуальнішою. Максимально повному вирішенню цієї проблеми сприяють доцільні методики оптимального використання сучасних інформаційних засобів навчання для підвищення якості надання освітніх послуг. Обов’язковою умовою використання сучасних педагогічних технологій, методичних заходів є збереження фізичного та психічного здоров’я учнів, формування позитивного ставлення до здорового способу життя».

Стратегія розвитку закладу визначає основні шляхи задоволення освітніх потреб здобувачів освіти, створення освітнього середовища, у якому б реалізувалася сучасна модель випускника, особистості, готового до життя з самореалізацією компетенцій наданих під час здобуття освіти.

Стратегія розвитку закладу є комплексом методичних, матеріально-технічних та управлінських проектів із визначенням шляхів їх реалізації. У ній максимально враховані потреби учасників освітнього процесу.

Проєкти, з яких складається Стратегія розвитку закладу, допоможуть вирішити такі завдання:

 • управління закладом;
 • професійна майстерність педагогів;
 • обдарована дитина;
 • єдиний інформаційний простір;
 • інновації в новій українській школі;
 • громадське виховання у школі;
 • стоп булінг;
 • успішна адаптація першокласників до навчального процесу;
 • соціальна робота школи;
 • безпечне середовище;
 • кадрове забезпечення освітнього процесу;
 • організація методичної роботи в закладі відповідно вимогам нового Закону України про освіту;
 • створення умов для проведення освітнього процесу, які забезпечують збереження фізичного та психічного здоров’я здобувачів освіти;
 • організація моніторингів якості знань та надання освітніх послуг;
 • професійний розвиток педагогічних кадрів;
 • забезпечення та покращення матеріально-технічної бази;
 • забезпечення прозорості та інформаційної відкритості роботи закладу.

Освітній процес закладу спрямований на формування у випускника школи якостей, необхідних для життєвого та професійного визначення, а саме:

 • орієнтації у сучасних реаліях і підготовленості до життя у ХХІ столітті;
 • здатності до самовизначення, саморозвитку, самоосвіти;
 • володіння іноземною мовою;
 • наявності життєвого досвіду спілкування, роботи в колективі, під керівництвом, та самостійно, з довідковою літературою;
 • високого рівня освіченості, культури, здатності до творчої праці, професійного розвитку;
 • вільного володіння комп’ютером, високого рівня культури користування ІКТ;
 • готовності до вибору професії відповідно до своїх здібностей та можливостей, потреб ринку праці;
 • формуванню трудової та моральної життєвої мотивації, активної громадянської і професійної позиції.

Освіта сьогодні — це становлення людини, віднаходження нею себе, свого «Я». А це означає, що надання освітніх послуг здійснюється не тільки в інтересах держави, а й в інтересах особистості, громади, тому пріоритет освіти змінюється на особистісно-компетентнісно-орієнтований. Це забезпечує комфортні, безконфліктні й безпечні умови розвитку дитини, всебічно реалізує її природний потенціал, а досягнення здобувача освіти розглядаються як компетентність, характеристики якої можна визначити шляхом моніторингу надання якісних освітніх послуг. Тому педагогічний колектив працюватиме над удосконаленням освітнього процесу, переорієнтацією його організації на результат — модель компетентного випускника, який сьогодні в школі опановує життя, чия якість залежатиме від рівня розвитку життєвої компетентності.

 

Ми створюємо:

 • сприятливі умови для надання освітніх послуг (відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог, використання різних методик навчання);
 • оптимальну організацію освітнього процесу (відповідно до вікових, індивідуальних особливостей та гігієнічних вимог);
 • тісну взаємодію з батьками здобувачів освіти, громадськістю.

Основними результатами Стратегії розвитку школи будуть удосконалення й модернізованізація освітнього середовища закладу, системні зміни, підвищення надання освітніх послуг. Стратегія розвитку закладу дасть можливість виробляти пріоритетні напрямки роботи закладу на найближчі роки.

 

 

ПРОЄКТ «УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ»

Мета проєкту:

 • створення атмосфери спільної відповідальності за результати освітньої діяльності з боку всіх учасників освітнього процесу;
 • здійснення систематичного планування, моніторингу та аналізу діяльності навчального закладу;
 • організація взаємодії всіх учасників освітнього процесу.

 

Шляхи реалізації проєкту

Термін

Виконавці

1.                 

Створити цілісну систему управління, забезпечити якісний рівень контролю-аналітичної діяльності у відповідності до сучасних вимог.

2021-2022

Адміністрація

2.                 

Проводити щорічний моніторинг освітніх змін, на основі результатів якого — прогнозувати тенденцій інноваційного розвитку школи

2021-2025

Адміністрація

3.                 

Заохочувати педагогів до участі у конкурсах професійної майстерності, здійснення дослідно- експериментальної та інноваційної діяльності

2021-2025

Адміністрація

4.                 

Організувати щорічний моніторинг якості роботи педагогічних працівників

2021-2025

Адміністрація

5.                 

Проводити круглі столи, семінари, методичні ради

2021-2025

Адміністрація

6.                 

Співпрацювати з соціальними та психологічними службами

2021-2025

Заст.директора з вих. роботи

7.                 

Активно залучати батьків до участі у виховних, творчих, спортивних заходах, організації екскурсій, поїздок

2021-2025

Вчителі

8.                 

Продовжувати співпрацю з ЗДО

2021-2025

Адміністрація

     

Очікувані результати:

 1. Ефективне управління закладом на основі проектно-цільового методу
 2. Організація та забезпечення оптимальних, стабільних умов для освітнього процесу
 3. Об’єднання зусиль педагогічного колективу школи для підвищення рівня навчально-виховної роботи, упровадження в практику досягнень педагогічної науки й передового педагогічного досвіду
 4. Відкритість школи до нововведень в умовах динамічного розвитку освіти:
 5. Запровадження інноваційної діяльності в роботі педагогів, адміністрації

ПРОЄКТ «ПРОФЕСІЙНА МАЙСТЕРНІСТЬ ПЕДАГОГІВ»

Пріоритетні напрями розвитку особистості педагога:

 • атестація педагогічних працівників: здобуття фахових компетентностей спеціалізованої освіти (стаття 50);
 • сертифікація: зовнішнє оцінювання професійних компетентностей (на добровільних засадах виключно за власною ініціативою) (стаття 51);
 • створення середовища цілеспрямованого саморозвитку творчо-ініціативного педагога (стаття 59).

Мета: розвивати професійну рефлексію в процесі освітньої діяльності; забезпечити умови для методичного забезпечення психологічної підтримки освітнього процесу.

 

Шляхи реалізації проєкту

Термін

Виконавці

1.                 

Створити інформаційний Банк інноваційних педагогічних технологій

2021-2025, постійно оновлювати

Голови ШМО

2.                 

Проводити навчальні семінари, круглі столи, майстер — класи, педпрактики, тижні педагогічної майстерності, інтегровані дні, методичні декади, презентації творчих напрацювань, педради-дискусії

2021-2025

Адміністрація

3.                 

Проводити моніторинги:

-якості знань учнів

-рівня методичного удосконалення

-умов збереження психо-фізіологічного здоров’я

-використання Інтернет-ресурсів

2021-2025

Адміністрація

4.                 

Створити умови для формування професійних компетентностей педагога: інтелектуальна компетентність (наукові знання); психологічна компетентність; управлінська компетентність (базові вміння); мотиваційна компетентність; проєктна компетентність; методична компетентність

2021-2025

Адміністрація

5.                 

Оснащити навчальні кабінети комп’ютерною технікою (5-11 класи)

2021-2025, постійно

Адміністрація

6.                 

Реалізувати нові підходи щодо форм та методів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу

2021-2025

Адміністрація

7.                 

Підвищувати кваліфікаційний рівень педагогів шляхом атестації та сертифікації

2021-2025, щорічно

Адміністрація

8.                 

Клопотати про нагородження кращих працівників школи з нагоди державних, професійних свят, ювілейних дат

2021-2025

Адміністрація

 

Очікувані результати:

 • підвищення педагогічної компетентності, яка складається з удосконалення знань та узагальнення педагогічного досвіду шляхом цілеспрямованої самоосвітньої роботи;
 • ріст педагогічної майстерності учителів;
 • підвищення методичної культури.

 

ПРОЄКТ «ОБДАРОВАНА ДИТИНА»

Мета проєкту: визначити чітку систему організаційно-педагогічних та науково- практичних заходів пошуку, навчання й виховання обдарованих дітей педагогічним колективом школи.

 

з/п

Шляхи реалізації проєкту

Термін

реалізації

Виконавець

1.             1

Проводити комплексні психолого-діагностичні дослідження особистісних рис учнів, цілеспрямовані на пошук обдарованих дітей у відповідності до різних типів обдарованості (інтелектуальна, творча, художньо- естетична, соціальна, моторна)

2021-2025

Педагогічний

колектив,

психолог

2.             3

Проводити:

-І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін;

-шкільні олімпіади серед учнів 2-4 класів з української мови, математики, англійської мови, природознавства та інших предметів;

-виховні заходи стимулюючого і розвиваючого змісту

2021-2025

Педагогічний

колектив

3.             4

Запровадити:

-систему соціальної підтримки (побудова партнерських взаємин «учитель-учень», консультування з питань соціальної адаптації);

-систему психологічних тренінгів для обдарованих дітей щодо зняття психологічної напруженості;

-систематичне оновлення Банку даних обдарованих дітей;

-співпрацю батьків та педагогів школи (анкетування батьків, індивідуальне та групове консультування); -систему роботи з медичної підтримки (обстеження фізіологічного розвитку, стану психічного здоров’я, консультування з питань здоров’язбережувального потенціалу);

-систему моніторингу розвитку обдарованої дитини (медико-фізіологічний, соціальний, психологічний, педагогічний);

-моніторинг досягнень і успіхів

2021-2025

Адміністрація,

педагогічний

колектив,

психолог,

соціальний

педагог,

медичний

працівник

4.             5

Залучати до участі учнів школи у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах учнівської творчості, виставках, фестивалях, змаганнях, командних турнірах

2021-2025

Педагогічний

колектив

5.             6

Підвищувати рівень професійної компетентності педагогів, що працюють з обдарованою молоддю, через різні форми методичної роботи

2021-2025

Адміністрація

6.             7

Інформувати всіх учасників освітнього процесу про хід та результативність участі учнів школи у різноманітних заходах

2021-2025

Адміністрація

7.             8

Поповнювати бібліотечні фонди школи сучасними інформаційними засобами, науково-методичною та довідковою літературою (у тому числі на електронних носіях) для роботи з обдарованою молоддю;

2021-2025

Адміністрація

Педагогічний

колектив

Бібліотекар

8.             1

Продовжити роботу гуртків, факультативів

2021-2025

Адміністрація

9.             1

Організовувати виставки творчих робіт учнів школи

2021-2025

Педагогічний

колектив

10.        1

Нагороджувати кращих учнів школи у номінаціях: «Учень року», «Учениця року», «Спортсмен року», «Спортивне відкриття року», «Мистецьке відкриття року», «Мистецьке обдарування року», на фестивалі в кінці навчального року «Сузір’я зірок»

2021-2025

Адміністрація

11.        1

Висвітлювати інформацію про обдарованих дітей, їх досягненнях на шкільному сайті

2021-2025, системно

Відповідальний за сайт

 

Очікувані результати:

 • всебічний розвиток та розкриття інтелектуального потенціалу обдарованих дітей;
 • підвищення якості знань учнів.

 

ПРОЄКТ «ЄДИНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР»

Мета проєкту: інформаційне забезпечення доступу до якісної освіти, що сприятиме наближенню рівня навчання в школі до європейських і світових стандартів, творчим пошукам учителів та розвитку здібностей учнів.

 

з/п

Шляхи реалізації проєкту

Термін

реалізації

Виконавець

1.

Організувати доступ учнів школи та педагогічних працівників до інтернет ресурсів

2021-2025

Адміністрація

2.

Організувати колективні заняття та колективні перегляди з використанням сучасних медіа-матеріалів

2021-2025

Педагогічний

Колектив, інженер-електронік, вчитель інформатики

3.

Вести електронний каталог напрацювань педагогічного колективу (на уроках)

 

 

 

2021-2025

Голови М/О, заступники директора

4.

Створити умови для навчання працівників школи нових комп’ютерних технологій

2021-2025

Адміністрація

5.

Удосконалювати шкільний сайт і роботу з ним

2021-2025

Учителі

інформатики

6.

Впроваджування дистанційної освіти. Продовження удосконалення проведення дистанційного навчання

 

 

 

2021-2025

Адміністрація

Педагогічний

колектив

7.

Інформатизувати бібліотечну діяльність

2021-2025

Бібліотекар

8.

Оснащувати предметні кабінети інтерактивним устаткуванням (5-11 класи)

2021-2025

Адміністрація

 

Очікувані результати:

 • створення комп’ютерної інфраструктури освітнього закладу;
 • об’єднання вчителів різних спеціальностей для реалізації Стратегії розвиту школи;
 • створення матеріально-технічної та науково-методичної бази даних;
 • оновлення наповнюваності шкільного сайту;
 • практичне засвоєння, а в подальшому застосування педагогами та здобувачами освіти ІКТ в освітньому процесі.

 

ПРОЄКТ «ІННОВАЦІЇ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ»

Мета проєкту: підвищення рівня майстерності вчителів, спрямування їхньої роботи на реалізацію творчого потенціалу, пошук ефективних шляхів організації освітньої діяльності.

 

з/п

Шляхи реалізації проєкту

Термін

реалізації

Виконавець

1.                 2

Теоретична, науково-методична підтримка педагогів до інноваційної роботи, створення сприятливого психологічного клімату

2021-2025

Адміністрація

2.                 4

Опрацювати науково-методичну літературу з даної проблеми. Здійснити інформаційне забезпечення педагогів із питань запровадження освітніх інновацій (ознайомити педагогічних працівників із науковими процесами, рекомендаціями, іншими матеріалами)

2021-2025

Творча група «Інновації у новій українській школі»

3.                 5

Вивчати педагогічний досвід учителів школи, України

2021-2025, постійно

ШМО

Творча група «Інновації у новій українській школі»

4.                 7

Освоювати нові педагогічні ідеї шляхом залучення педагогів до інноваційної діяльності:

—   засідання педагогічної ради, круглі столи, семінари тощо;

—   творча діяльність педагогів у методичних об’єднаннях;

—   участь у науково-практичних конференціях;

узагальнення власного досвіду й досвіду своїх колег;

—   розміщення власних розробок уроків та виховних заходів на освітніх платформах;

—   сертифікація педагогічних працівників;

самостійна дослідницька, творча робота над темою, проблемою.

 

2021-2025

Заступники з НВР,

 Голови МО,

Творча група «Інновації у новій українській школі»

5.                 8

Узагальнювати досвід роботи членів творчої групи (розробка рекомендацій та порад щодо впровадження в практику роботи школи інноваційних технологій)

2021-2025

Заступник з НВР,

 Голови МО, Творча група «Інновації у новій українській школі»

6.                 9

Координувати супровід окремих інноваційних проєктів

2021-2025

Адміністрація

школи

7.                 1

Моніторинг якості інноваційної діяльності

2021-2025

Адміністрація

школи

         

 

Очікувані результати:

 • узагальнення основних шляхів, форм, засобів та умов, які забезпечують якісну організацію освітнього процесу;
 • відкритість школи до нововведень в умовах динамічного розвитку освіти;
 • ефективна організація науково — методичних структур колегіального управління (науково — методичні ради, малі педагогічні ради, творчі групи, тощо);
 • запровадження інноваційної діяльності в роботі педагогів, адміністрації школи;
 • створити у педагогічному колективі школи власну модель інноваційного розвитку.

 

 

Виховний аспект стратегії розвитку закладу

Мета виховної роботи: сприяння в розвитку пізнавальної творчої активності особистості; розвиток природних здібностей, уяви і продуктивного мислення з гуманістичним світосприйняттям і почуттям відповідальності за долю України, її народу; виховання естетичних смаків; ведення здорового способу життя.

Основні завдання:

 1. Формування основ наукового світогляду, пізнавальної активності і культури розумової праці, вироблення уміння самостійно здобувати знання, застосовувати їх у своїй практичній діяльності.
 2. Виховання почуття любові до Батьківщини і свого народу як основи духовного розвитку особистості, шанобливе ставлення до історичних пам’яток.
 3. Сприяти формуванню навичок самоврядування, соціальної активності і відповідальності в процесі практичної громадської діяльності, правової культури, вільного володіння державною мовою, засвоєння основ державного і кримінального права, активної протидії випадкам порушення законів.
 4. Підготовка випускників до свідомого вибору професії.
 5. Залучення до активної екологічної діяльності, формування основ естетичної культури, гармонійний розвиток духовного, фізичного та психічного здоров’я.
 6. Затвердження культури здорового способу життя.

Шляхи реалізації:

 1. Організація і проведення засідань МО класних керівників відповідної тематики
 2. Створення безпечного толерантного середовища шляхом удосконалення соціального захисту учнів, у тому числі дітей пільгових категорій;
 3. Здійснювати соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей під опікою, дітей, які знаходяться в складних умовах проживання, дітей з неповних та малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів, дітей, які проживають в сім’ях групи ризику, дітей з багатодітних сімей та з сімей учасників АТО.
 4. Мобілізація загальнолюдських цінностей як ресурсу особистісного зростання школярів; спрямувати виховну роботу на прищеплення здорового способу життя та зміцнення моральності.
 5. Створити оптимальні умови для виявлення, розвитку й реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей у всіх напрямах: інтелектуальному, творчому, спортивному, естетичному.
 6. Організувати діяльність закладу освіти як зразок демократичного правового простору та позитивного мікроклімату через структуру шкільного і класного учнівського самоврядування, стимулювання внутрішньої і зовнішньої активності учнів, їх посильної участі у справах учнівського колективу;
 7. Впровадження активних форм виховної роботи шляхом застосування інноваційних методів та прийомів.

 

ПРОЄКТ «ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ У ШКОЛІ»

Мета проєкту: виховання почуття любові до Батьківщини і свого народу як основи духовного розвитку особистості, шанобливе ставлення до історичних пам’яток. Сприяти формуванню навичок самоврядування, соціальної активності і відповідальності в процесі практичної громадської діяльності, правової культури, вільного володіння державною мовою, засвоєння основ державного і кримінального права, активної протидії випадкам порушення законів.

 

Шляхи реалізації

Термін

реалізації

Виконавці

1.

Проводити цикл бесід, заходів, спрямованих на формування в учнівської молоді поваги до Конституції України, законів Української держави: «Конституція України — основний Закон нашої держави»; «Держава і людина», «Громадянином бути зобов’язані»

2021-2025

Класні

керівники

2.

Поновлювати кутки національної символіки у класних кімнатах

2021-2025

Класні керівники

3.

Продовжити роботу органів учнівського самоврядування в школі. Забезпечити участь УП у роботі районного та міського учнівських парламентів

2021-2025

УП, педагог

організатор

4.

3 метою виховання в учнівської молоді патріотичних почуттів, усвідомлення свої національної єдності, утвердження національної гідності проводити виховні години на патріотичну тематику

2021-2025

Заст. з вих. роб., класні

керівники

5.

Проводити зустріч учнівської молоді з воїнами АТО та учасниками національно — визвольних рухів;

2021-2025

Заст. з вих. роб., класні

керівники

6.

Провести:

-екскурсії та подорожі рідним краєм, його визначними місцями;

—  екскурсії у музеї міста;

—  зустрічі з поетами та письменниками рідного краю;

2021-2025

Класні керівники

7.

Відзначати свята національного календаря: до Днів «української писемності», «рідної мови»; «міжнародного дня толерантності»; «пам’яті жертв голодомору»; «збройних сил України»; «пам’яті героїв Круг»; «Злуки» та пам’яті « Революції Гідності».

2021-2025

Заст. з вих. роб., класні

керівники

8.

Відзначати ювілейні дати визначних людей України та світу, проводити про них бесіди, уроки, випускати стіннівки

2021-2025, постійно

Заст. з вих. роб., класні

керівники УП

9.

Проводити:

-конкурси малюнків, стіннівок; -конкурси тематичних композицій; -фестивалі української пісні; -фестиваль колядок;

-конкурс гаївок.

2021-2025

Заст. з вих. роб., класні

керівники, УП

10.

Взяти участь у районних та міських конкурсах

 

2021-2025

Учні 9-11 класів.

11.

Робота шкільного музею історії школи

2021-2025

Рада музею

 

Очікувані результати:

 • сформована національна свідомість у школярів, розуміння належності до рідної землі, народу;
 • визнання дітьми духовної єдності поколінь та спільної культурної спадщини;
 • почуття патріотизму, відданості в служінні Вітчизні;
 • сформована соціально активна особистість на основі таких соціальних умінь як готовність взяти на себе відповідальність, здатність до співпраці в громадянському суспільстві, здатність до самостійного життєвого вибору на основі гуманістичних цінностей.

 

ПРОЄКТ «СТОП БУЛІНГ» на 2021-2025 роки

 

Мета проєкту: координування зусилля педагогічної, батьківської громадськості для попередження булінгу, протиправних дій та вчинків серед учнів школи; Організація профілактичної роботи на основі глибокого вивчення причин і умов, які сприяють скоєнню учнями правопорушень; Продовження роботи психологічної служби: головну увагу приділити соціально-психолого-педагогічній допомозі школярам та їхнім батькам, захисту прав та інтересів неповнолітніх.

 

 

Шляхи реалізації

Термін

реалізації

Відповіда

льний

1.

Створити базу інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах

 

 

 

2021

Психолог школи, соціальний педагог

2.

Діагностувати рівень напруги, тривожності в учнівських колективах:

-проводити спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти;

—   анкетувати учасників освітнього процесу;

-провести психологічні діагностики мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів;

-провести соціальне дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах;

—   визначення рівня тривоги та депресії учнів.

2021-2025, постійно

Класні керівники, практичний психолог школи

3.

Обговорити питання протидії булінгу на загальношкільних батьківських зборах

Вересень

2021 за потребою

Директор школи

4.

Провести засідання методичного об’єднання класних керівників на тему «Протидія булінгу в учнівському колективі »

2021

Заступник директора з ВР

5.

Скласти план порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом?»

2021-2022

Психолог школи

6.

Контролювати стан попередження випадків булінгу

постійно

Директор школи

7.

Провести круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечна школа. Маски булінгу»

2021

Психолог школи

8.

Відпрацювати теми особистої гідності в ході вивчення літературних творі, на уроках історії

2021-2025

Класні керівники, учителі літератури, історії

9.

Проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права «Стоп булінгу»

Згідно плану

Класні керівники , учитель правознавства, практичний психолог школи

10.

Залучити учнів до участі в проєкті «Зупиніться! Моя історія про булінг і кібербулінг»

2021-2022

Педагог- організаторУП

11.

Випуск Листівок, колажів, бюлетенів антибулінгового спрямування

2021-2024

Педагог- організаторУП

12.

Провести діагностику стану психологічного клімату класів

2021-2022

Психолог школи

13.

Надавати консультації учасникам освітнього процесу

постійно

Психолог школи

14.

Проводити тематичні батьківські збори «Протидія цькуванню в учнівському колективі»

постійно

Класні керівники та класоводи

15.

Провести тренінг для батьків «Як навчити дітей безпеці в Інтернеті?»

2021

Психолог школи

Вчитель

інформатики

 

Очікувані результати:

 • створення системи виховної та профілактичної роботи в школі;
 • допомога здобувачам освіти і їхнім батькам у захисті своїх прав та інтересів;
 • навченість дітей знаходити вихід із кризових ситуацій та захищати себе від усіх видів насильства (булінгу);
 • створення безпечного толерантного середовища.

 

ПРОЄКТ «УСПІШНА АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКЛАСНИКІВ ДО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ»

Мета проєкту: створення сприятливого розвивального середовища в період адаптації першокласників.

Формування в першокласників характеристик психологічно здорової особистості:

 • прийняття себе, своїх позитивних якостей і недоліків;
 • пізнання власної цінності й унікальності, своїх здібностей й можливостей;
 • прийняття інших людей, пізнання цінності і неповторності кожної людини;
 • добре розвинутої рефлексії, уміння розпізнавати свої емоційні стани, мотиви поведінки;
 • стресостійкість, уміння знаходити власні ресурси в скрутному становищі.

 

 

Шляхи реалізації

Термін

реалізації

Виконавці

 

1.

Провести психолого-педагогічну діагностику, спрямовану на визначення шкільної готовності дитини.

2021-2025, щороку

Шкільний

психолог

 

2.

Проводити моніторингову діяльність: відстеження рівня мотивації до навчання; спостереження за рівнем тривожності, рівнем згуртованості класного колективу

2021-2025, щороку, постійно

Шкільний

психолог,

класні

керівники 1-4 класів

 

3.

Провести уроки-тренінги по згуртованості

2021-2025, постійно

Шкільний

психолог

 

4.

Надавати групові консультації вчителям перших класів та батькам учнів

2021-2025, постійно

Шкільний

психолог

 

5.

Провести психолого-педагогічну діагностику, спрямованої на виявлення групи школярів, що зазнають труднощі в шкільному навчанні, спілкуванні з педагогами і однолітками.

2021-2025, постійно

Шкільний

психолог,

Соціальний

педагог

 

6.

Організувати надання педагогічної допомоги дітям, що мають труднощі в навчанні і в поведінці, з урахуванням даних психодіагностики.

2021-2025, постійно

Шкільний

психолог

7.

Організувати групову розвиваючу роботу з дітьми, що спрямована на підвищення рівня їх шкільної готовності, соціально-психологічної адаптації в новій системі взаємин.

2021-2025

Шкільний

психолог

8.

Проводити консультативну і просвітницьку роботи з батьками першокласників, спрямовані на ознайомлення дорослих з основними завданнями і труднощами періоду первинної адаптації, методикою спілкування і допомоги учням.

постійно

Шкільний психолог,

соціальний педагог, Класні кер. 1-4 класів

9.

Формувати модель поведінки, соціальних і пізнавальних спонукань до навчання.

2021-2025

Шкільний

психолог

10.

Формувати психічні якості, що забезпечують успішну адаптацію першокласників.

2021-2025

Шкільний

психолог

11.

Проводити діагностики щодо рівня адаптації.

2021-2025

Шкільний

психолог

           

 

Очікувані результати:

 • Налагоджування комфортних умов у навчальному колективі;
 • Успішна адаптація першокласників до навчальних умов;
 • Сформовані навички та уміння першокласників.

 

ПРОЄКТ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА ШКОЛИ»

Мета проєкту: Створення сприятливих соціально-психологічних умов для саморозвитку та самореалізації учнів, надання комплексної соціальної допомоги.

 

Шляхи реалізації

Термін

реалізації

Виконавець

1.

Виявити учнів соціально незахищених категорій, а саме: — дітей-сиріт; — дітей, які позбавлені батьківського піклування; — дітей- напівсиріт; — дітей з неповних сімей; — дітей з багатодітних сімей; — дітей інвалідів; — дітей, які мають статус потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи; — дітей з малозабезпечених сімей; — дітей переселенців, біженців із зони АТО. Проведення соціальної паспортизації учнів, навчальних груп, сімей «групи ризику»

2021-2025

Соціальний педагог,

 класні керівники

2.

Визначити рівень тривожності учнів, які потребують особливої уваги

2021

Соціальний педагог, практичний

 психолог

3.

Визначати індивідуальний рівень толерантності учнів 1-4 класів

2021-2025

Соціальний педагог, практичний психолог

4.

Проводити профілактичні бесіди з учнями схильними до правопорушень

2021-2025

Соціальний педагог

5.

Проводити зустрічі з працівниками ВБО «Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛЮНІД» з проблеми попередження поширеності ВІЛ/СНІДу, наркоманії

2023

Соціальний педагог, практичний психолог,

адміністрація

6.

Підготовити та провести просвітницькі лекції для педагогів:

Толерантність — риса сучасної людини. Конфлікт. Шляхи виходу з конфліктних ситуацій.

Шляхи успішної адаптації учнів.

Стилі педагогічного спілкування

2022-2023

Соціальний педагог, практичний психолог

7.

Підготувати та провести просвітницькі лекції «Вплив родинного виховання на здоров’я дитини»

2023

Соціальний педагог, практичний психолог

8.

Провести профілактичні заняття для учнів та батьків (бесіди, відеолекторії, тренінги)

2021-2025

Соціальний педагог, практичний психолог

9.

Провести індивідуальні бесіди з учнями пільгових категорій «Проведення позаурочного часу, участь в роботі гуртків, факультативів»

2021-2025

Соціальний педагог, практичний психолог

10.

Провести виховні години «Ми різні, і ми — рівні!»

2024

Соціальний педагог, практичний психолог, класні керівники

11.

Провести тренінги для саморозвитку особистості підлітка

2021-2025

Соціальний педагог,

практичний психолог

12.

Залучати представників національної поліції для роз’яснення учням їх прав та обов’язків учням

2021-2025

Адміністрація

13.

Провести анкетування спрямоване на виявлення в дітей схильності до девіантної поведінки

2021-2025

Соціальний педагог, практичний психолог, класні керівники

14.

Організувати «Школу лідерства» для старшокласників

2025

Соціальний педагог, практичний психолог

15.

Організувати тренінги для батьків на соціальну тематику.

2025

Соціальний педагог,

практичний психолог

 

Очікуваний результат:

 • Своєчасна допомога у вирішенні соціально-педагогічних проблем.
 • Добровільний і свідомий підхід батьків у виборі форм і методів сімейного виховання.
 • Формування у молоді моральних якостей.
 • Удосконалення системи взаємодії сім’ї та школи.
 • Правова грамотність та психолого-педагогічна компетентність учнів, вчителів та батьків.
 • Створення системи допомоги у формуванні морального способу життя, попередження негативних проявів у дітей та підлітків.

 

ПРОЄКТ «БЕЗПЕЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ»

Мета проєкту: створення безпечного, комфортного середовища для усіх учасників освітнього процесу;

 • навчання учнів правилам, нормам і навичкам безпечної поведінки.

 

Шляхи реалізації

Термін

Виконавці

1.

Проводити з учнями інструктажів з безпеки життєдіяльності

2021-2025

Педколектив

2.

Проводити інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки, вступного інструктажу з новопризначеними працівниками:

2021-2025, постійно

Директор

3.

Організувати та проводити обов’язковий плановий медогляд працівників та учнів

2021-2025

Директор,

медсестра

4.

Організувати безпечний питний, повітряний, температурний, світловий режим

2021-2025

Директор,

завкабінетами

5.

Проводити профілактичні заходи з попередження травмування та нещасних випадків під час освітнього процесу

2021-2025

Класні керівники

6.

Проводити спеціальні лекції, батьківські збори, конференції, семінари, тренінги, круглі столи, спільно з представниками національної поліції, спеціалістами з мінної безпеки, цивільного захисту та медичними працівниками

2021-2025

Адміністрація

7.

Щорічно проводити Тижні безпеки життєдіяльності та День Цивільного Захисту

2021-2025

Адміністрація

8.

Залучати батьків та громаду до інформаційно- просвітницького забезпечення щодо безпечного, комфортного середовища усіх учасників освітнього процесу

2021-2025

Адміністрація

9.

Висвітлювати заходи щодо створення безпечного, комфортного середовища на веб-сайті школи.

2021-2025

Відповідальна за сайт

 

Очікувані результати:

 • Забезпечення безпечного освітнього середовища.

 

ПРОЄКТ «КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

НА 2021-2025 РОКИ»

Мета проєкту: забезпечення економічних і соціальних гарантій професійної самореалізації педагогічних працівників та утвердження їхнього високого соціального статусу в громаді.

Завдання проєкту:

 • сприяти оптимізації кадрового забезпечення школи;
 • забезпечити сприятливі та комфортні умови організаційно-педагогічної, методичної роботи;
 • створити атмосферу спільної відповідальності за результати освітньої діяльності з боку всіх учасників освітнього процесу;
 • сприяти формуванню систем психологічної та правової освіти, підвищенню компетентності педагогічних працівників.

 

 

Шляхи реалізації

Термін реалізації

Виконавці

Забезпечення реалізації проєкту

1

За результатами діяльності представляти педпрацівників до нагородження відповідними заохочувальними преміями

2021-2025 роки

Адміністрація школи

 

2

Забезпечувати умови для своєчасного підвищення кваліфікації та професійного зростання в міжатестаційний період

2021-2025 роки

Адміністрація школи

 

3

Забезпечувати умови для участі педагогів у конкурсах професійної майстерності, здійснення дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності

2021-2025 роки

Адміністрація школи

 

4

Здійснювати передплату періодичних та фахових видань

2021-2025 роки

Засновник

 

5

Оновити та модернізувати методичний кабінет, забезпечити його сучасною науково-методичною літературою та інформаційно-комп’ютерними ресурсами для оптимізації умов самоосвітньої діяльності педагогічних працівників школи

До 2023 року

Адміністрація школи

 

6

Визначити на період до 2024 року потреби в педагогічних працівниках

2022

Адміністрація школи

 

7

Забезпечити виплату винагород учителям, учні яких зайняли призові місці на ІІІ, ІУ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіадах, у конкурсах-захистах за програмою МАНу, у спортивних змаганнях, фестивалях тощо

2021-2025 роки

Адміністрація школи

 

Методичні заходи на реалізацію проєкту

9

Круглий стіл «Професійна етика вчителя»

2021-2022 н.р.

ЗНВР.

 

10

Семінар «Імідж сучасного вчителя»

2022-2023 н.р.

ЗНВР.

 

11

Методична рада «Створення умов для педагогічної творчості вчителів»

2022-2023 н.р.

ЗНВР

 

 

Очікувані результати:

 • стабілізація кадрового складу закладу освіти;
 • підвищення професійного рівня педагогічних працівників;
 • моральне і матеріальне стимулювання професійної діяльності педагогів;
 • підвищення престижу педагогічної професії в громаді та утвердження соціального статусу вчителя.

 

Матеріально-технічна складова

          Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється за кошти Державного та місцевого бюджетів, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування закладу для забезпечення належних умов його життєдіяльності. Джерелами позабюджетного фінансування закладу є добровільна благодійна допомога батьків та спонсорів, надання платних послуг у відповідності до чинного законодавства.

          Матеріально-технічне забезпечення умов реалізації Стратегії розвитку закладу здійснюється на підставі замовлення батьків за для:

 • поліпшення умов експлуатації та утримання будівлі закладу освіти;
 • виконання капітальних та поточних ремонтів за новітніми технологіями, які передбачають тривалий гарантійний термін експлуатації;
 • забезпечення відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, інженерно-технологічних вимог безпечних умов для навчання та життєдіяльності в закладі освіти;
 • забезпечення закладу освіти сучасними меблями, компьютерною технікою, корекційно-розвивальним обладнанням відповідно до санітарно-гігієнічних та естетичних вимог, створити сприятливі та комфортні умови для організації освітнього процесу.

Очікувані результати:

 • оновлення матеріально-технічної бази закладу освіти;
 • створення сприятливих умов для організації освітнього процесу.

 

№ з/п

Зміст роботи

2021

2022

2023

2024

2025

Відповідальні

 

1.

Проведення технічного аналізу стану приміщень школи

+

+

+

+

+

Директор,

заступник директора з АГЧ

2.

Проведення поточного ремонту: 

— навчальних кабінетів, 

— спортивного залу, 

— харчоблоку (кімната для обслуговуючого персоналу)

— допоміжних приміщень,

— туалетів,

— сходових клітин;

+

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Директор,

заступник директора з АГЧ

3.

Благоустрій шкільного подвір’я: поточний ремонт допоміжних приміщень, фарбування вуличного спортивного нестандартного обладнання, дитячого майданчика, улаштування клумб

+

+

+

+

+

Директор,

заступник директора з АГЧ

4.

Проведення  ревізії та реконструкції освітлення (заміна ламп, вимикачів, розеток, плафонів)

+

+

+

+

+

Директор, заступник директора з АГЧ

5.

Проведення капітального ремонту:

— даху школи;

— утеплення фасаду школи

 

+

+

+

 

 

+

+

Директор

6.

Проведення інвентаризації шкільного майна

+

+

+

+

+

заступник директора з АГЧ

7.

Придбання:

— шкільні меблі;

— мультимедійний комплекс;

— комп’ютерна техніка

— дидактичний матеріал для НУШ;

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Директор

8.

Придбання обладнання та меблів для харчоблоку:

— тістомісильна машина,

— комплект меблів (стіл+стільці);

— пароконвектор для приготування їжі;

+

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

+

+

+

+

 

Директор,

заступник директора з АГЧ

9.

Здійснення ремонту комп’ютерної техніки

+

+

+

+

+

Директор

10.

Придбання спортивного інвентарю

+

+

+

+

+

Директор

11.

Забезпечення необхідними засобами  для прибирання (халати, дезинфікуючі та миючі засоби)

+

+

+

+

+

Директор

12.

Забезпечення прибиральним інвентарем (лопати, граблі, віники, відра тощо)

+

+

+

+

+

Директор

13.

Забезпечення медикаментами та канцтоварами

+

+

+

+

+

Директор

14.

Забезпечення дотримання техніки безпеки і протипожежної безпеки учасниками освітнього процесу (створення безпечного середовища

+

+

+

+

+

Директор,

відповідальний з пожежної безпеки

 

Проблеми, які ставить перед собою педагогічний колектив

 1. Всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей; формування цінностей, необхідних для успішної самореалізації компетентностей.
 2. Виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству.
 3. Створення умов для надання якісних освітніх послуг шляхом тісної взаємодії в системі « здобувачі освіти – батьки, здобувачі освіти – педагоги» з метою підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та європейського вибору.

Наші сильні сторони

 1. Можемо впливати на формування здорового партнерського освітнього середовища;
 2. 9 випускників працюють в школі.
 3. Запровадження в школі інноваційних підходів, форм, методів і засобів навчання.
 4. Вміння зацікавити вихованців багатствами національної і світової культури, примноження духовних цінностей рідного краю.

Слабкі сторони

 1. Організація системи роботи спрямовану на якість знань учнів, удосконалити систему оцінювання.
 2. Дотримуватися єдиних вимог критеріїв оцінювання з предметів;
 3. Цифрова обізнаність вчителів;
 4. Недостатня укомплектованість технічними засобами навчання;
 5. Плинність кадрів;

 

Можливості

 1. Дистанційне навчання – як можливість вдосконалення ІКТ;
 2. Залучення спонсорів до співпраці;
 3. Співпраця з батьками.

Очікувані результати реалізації заходів Стратегії

          Основними очікуваними результатами вирішення завдань є:

 • формування культури спілкування та інформаційної культури учасників освітнього процесу;
 • підвищення рівня навчальних досягнень учнів (прогнозовано на 20%);
 • укомплектування закладу педагогічними кадрами (запрошення випускників школи, що закінчують педагогічні вузи);
 • розвиток соціальної та комунікативної активності учнів;
 • формування в учнів навичок ефективного спілкування;
 • посилення оздоровчої спрямованості освітнього процесу на засадах
 • олімпізму;
 • створення безпечного толерантного шкільного середовища;
 • формування системи моніторингу освітнього процесу з метою аналізу стану та динаміки розвитку закладу освіти;
 • удосконалення мотиваційного середовища дитини;
 • запровадження гурткової роботи у школі;
 • удосконалення системи роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;
 • підвищення професійної майстерності педагогів шляхом проходження
 • сертифікації;
 • здійснення комп’ютеризації освітнього процесу (придбати в міні-кабінети іноземних мов плазмові телевізори та мультимедійний комплекс в кабінет української мови № 45);
 • залучення громадськості, батьків, учнів до плідної співпраці з метою розвитку закладу освіти.